Slide background Slider image
Welkom bij Samen Sterk


SAMEN STERK!

Doelgroep:

Samen Sterk helpt kinderen, jong volwassenen en volwassenen. Degenen die hun weg vinden naar Samen Sterk hebben vaak een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen die beschreven staan in de DSM V. Er wordt bij Samen Sterk geen onderscheid gemaakt op IQ of leeftijd, de begeleidingstrajecten zijn voornamelijk gericht op geestelijke gezondheidszorg.

U bent bij Samen Sterk aan het juiste adres voor specifieke hulpvragen en individuele begeleiding op maat! Elke individu is anders en vraagt om een passende en persoonlijke aanpak.
Team


Janneke van Aert

Nadat ik de Pabo in Breda heb afgerond in 2004 ben ik gaan werken in het speciaal voortgezet onderwijs REC 4. Dit onderwijs is speciaal voor leerlingen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. Door mijn werkzaamheden in het speciaal onderwijs merkte ik dat er veel ambulante hulp/ begeleiding gezocht werd. Daarom ben ik me verder gaan specialiseren door middel van een studie Speciaal onderwijs en later de studie Master Pedagogiek, richting ambulante en residentiële orthopedagogiek om deze mensen optimaal te kunnen helpen. Hierdoor ben ik uitgebreid op de hoogte van de verschillende diagnoses en kan ik er op een adequate manier mee omgaan en bijbehorende adviezen geven. In het jaar 2022/2023 heb ik master Cognitieve Gedragstherapie afgerond, dit zet ik vaak in tijdens de begeleidingstrajecten.

Sinds 2011 ben eigenaar van Samen Sterk om kinderen en volwassenen te gaan begeleiden, dit heb ik een tijd gedaan naast mijn baan in het onderwijs. Sinds 2015 ben ik fulltime aan het werk bij Samen Sterk. Dit doe ik met heel veel plezier en sta elke dag met veel goede zin op om aan de slag te gaan met deze fantastische doelgroep!Marijke Schrauwen

Na bijna 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben ben ik mijn hart gevolgd en heb ik de overstap gemaakt naar praktijk Samen Sterk. Naast mijn diploma voor het onderwijs heb ik ook mijn master behaald in gedrag, een cursus Kindercoaching en ben ik Rots en Water trainer. In 2023 heb ik de opleiding systeem therapeutisch werker afgerond.

Samen Sterk; de naam van onze praktijk. Samen Sterk als collega’s maar juist ook Samen Sterk binnen het begeleidingsteam. Dat is waar ik mij vol passie voor inzet. De verbinding, kracht en samenwerking binnen ieders kwaliteiten opzoeken.Julie Mutsters

Sinds 2017 werk ik met veel plezier bij Samen Sterk. Ik heb op de Avans in Breda diploma SPH, minor Jeugd gehaald. Hierna heb ik mij verder verdiept in onder andere ASS, practitioner Autisme gevolgd op de Fontys in Eindhoven, de cursus BrainBlocks en de cursus psycho-educatie ‘Ik ben speciaal’ afgerond en daarnaast heb ik nog een studie kindercoach gevolgd.

Ik werk bij Samen Sterk aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassen die specifieke en individuele hulp nodig hebben. Door zorg op maat te bieden en samen te kijken wat de hulpvrager precies nodig heeft en wat er mogelijk is, kunnen we er samen voor zorgen dat de hulpvrager weer mee kan draaien in de huidige maatschappij. Ieder mens is immers uniek en dat vraagt om een individuele aanpak op maat. Want samen staan we sterker!Jessica van Riel

Na mijn opleiding SPH in 2014 te hebben afgerond, ben ik in eerste instantie met name met kinderen en jongeren gaan werken. Sinds 2019 heb ik me met veel plezier mogen voegen aan het team van Samen Sterk en ben ik ook volwassenen gaan begeleiden. In 2021 heb ik voor extra verdieping in de begeleiding van volwassenen de opleiding tot jobcoach gevolgd.

Het mooiste aan mijn werk vind ik om een rol te vervullen en een bijdrage te leveren in het herstelproces van mensen. Mijn passie ligt in het vergroten van de mentale kracht, zelfredzaam- en zelfstandigheid, werken aan het versterken van zelfvertrouwen en veerkracht, behouden en toewerken naar meer stabiliteit en eigen regie. Van belang vind ik dat er altijd wordt afgestemd en maatwerk geboden wordt.Esther Kools

Sinds 1990 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs (REC 4), het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs (SBO). Als leerkracht, als intern begeleider en als begeleider passend onderwijs werk ik dagelijks met veel plezier met leerlingen en hun ouders.

Tijdens mijn onderwijsloopbaan heb ik verschillende langere en kortere opleidingen gedaan. Vooral op het gebied van onder andere coaching, autisme spectrum stoornis en hoog sensitieve personen. Maar ook de Novilo opleiding tot talentbegeleider. En bij de Blij met mij Academie de opleiding waarin de nadruk ligt op het ontdekken en inzetten van de sterke kanten van een persoon.

In juli 2021 ben ik gestart bij Samen Sterk. Met veel passie mag ik vanuit daar kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden. Samen zoeken naar het kunnen inzetten van hun sterke kanten, kansen zoeken om veerkracht op te bouwen, manieren vinden om fijn te ontspannen, onderwijs- en werkomgevingen vinden en op maat kijken waar begeleiding, ondersteuning of coaching nodig is. Ik vind het vooral heel fijn om aan te mogen sluiten op het punt waar de cliënt ondersteuning nodig heeft. Vanuit relatie samen optrekken om het dagelijks functioneren van een cliënt zo prettig mogelijk te maken is mijn doel van de begeleiding.Kim Verpalen

Nadat ik de Pabo heb afgerond ben ik heel wat jaar werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs. Terwijl ik dat deed ben ik me altijd blijven scholen op verschillende gebieden. Ik vind het erg fijn om regelmatig nieuwe kennis op te doen. Uiteindelijk ben ik me gaan specialiseren op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd. In het onderwijs heb ik diverse plusklassen opgezet en ben ik, naast mijn werk voor Samen Sterk, werkzaam als coördinator begaafdheid voor een onderwijsstichting. Ik werk aan beleid en begeleid scholen in hun aanpak voor deze doelgroep.

Ik werk met veel plezier voor Samen Sterk en begeleid ik kinderen en hun ouders die te maken hebben met meer- en hoogbegaafdheidsproblematiek. Mijn werkzaamheden zijn onder andere mindset training, versterken executieve functies, leren hoe je moet leren en psycho educatie. Naast meer- en hoogbegaafdheid heb ik me ook laten scholen tot Autisme coach in het onderwijs.Cathy Scheepers

Ik ben naast mijn werk voor Samen Sterk, al ruim 18 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Hier ben ik begonnen als reguliere groepsleerkracht, maar ben mij al snel gaan professionaliseren in het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid. Ik heb onder andere de opleiding tot gevorderd talentbegeleider bij Novilo mogen volgen. Daarnaast draag ik ook binnen een cluster van scholen de zorg voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Vanaf November 2023 mag ik me ook onderdeel noemen van Samen Sterk. Met veel plezier kan ik mijn kennis nu ook inzetten tijdens de begeleiding van de kinderen en ouders op het gebied van psycho educatie, mindsettrainingen en het versterken van de executieve functies binnen mijn kennisgebied bij Samen Sterk.

WERKWIJZE

Oplossingsgerichte benadering:
Kern van oplossingsgericht werken is het vergroten van het vermogen van kinderen, volwassenen en ouders om oplossingen te vinden. Daarom richt Samen Sterk zich op de mogelijkheden van het kind en de volwassenen en niet op de problemen van het individu. Hierbij denkend dat mensen in staat zijn eigen oplossingen te construeren, want nadat de begeleiding is gestopt, is het de bedoeling dat ze dit zelf kunnen voortzetten.

Er is altijd sprake van veranderingen en deze kunnen benut worden als kansen. Herhaling van geslaagde gedragingen, groot of klein, vormt de basis voor positieve verandering. De basismethode van de begeleider is open, respectvol, invoelend en gericht op gelijkwaardigheid.

Vraaggerichte attitude:
 • De hulpvraag staat centraal. Het kind en/of de volwassenen formuleren hun behoeften in de vorm van een hulpvraag. Deze hulpvraag wordt samen met de begeleider besproken en een plan van aanpak wordt op gesteld.
 • De begeleider stemt gedurende de begeleiding continu af hoe er aan de doelen gewerkt wordt om deze te behalen.
 • De begeleider werkt vanuit onbevangenheid, openheid en het vertrouwen in de mogelijkheden van het kind en/ of de volwassene.

 • Plan van aanpak:
  Bij de intake wordt er een plan van aanpak opgesteld samen met de hulpvrager. Met behulp van het plan van aanpak is het de bedoeling dat tijdens het begeleidingstraject de doelen behaald worden of bijgesteld worden. Samen Sterk werkt zowel vanuit de kansen en positieve eigenschappen van het kind en/of de volwassenen. Hierdoor zullen kwaliteiten zich positief ontwikkelen en kunnen deze gebuikt worden in situaties die als problematisch ervaren worden.

  Ambulante begeleiding:

  De meeste zorg die vanuit Samen Sterk bieden is ambulante begeleiding. Dit houdt in dat kinderen en volwassenen begeleiding wekelijks of meerdere keren per week begeleiding krijgen. Er wordt gewerkt aan hun hulpvragen, ondersteuning in het dagelijks leven. Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De hulpvragen kunnen op diverse levensgebieden betrekking hebben. Denk hierbij aan begeleiding bij psychische aandoeningen, hulp bij administratie en/ of financiën, overzicht, duidelijkheid en structuur bieden, mee gaan naar belangrijke afspraken, sociaal netwerk en contacten, persoonlijk en maatschappelijk functioneren, zelfzorg en gezondheid en zelfstandigheid.

  Daarnaast verzorgt Samen Sterk hulp op het gebied van:
 • inzien van oorzaak en gevolg;
 • omgaan met de ander;
 • contact met anderen;
 • rekening houden met anderen;
 • gevoelens en emoties uiten;
 • omgaan met conflicten;
 • praten en luisteren;
 • zelfvertrouwen;
 • opkomen voor jezelf, weerbaarheidstraining;
 • keuzes maken en een doel bereiken;
 • Psycho-educatie voor het kind, wat betekent mijn diagnose precies en hoe kan ik hiermee omgaan;

 • Zelfstandigheidstraining:
 • Begeleiding bij zelfstandig wonen;
 • Indeling van de dag (structuur);
 • Dagelijkse dagindeling;
 • Financiën;
 • Functioneren in de huidige maatschappij;

 • Heeft u een andere hulpvraag, neem dan gerust contact met me op, zodat we kunnen bekijken of mijn zorgaanbod hiervoor passend is.
  Gezinsbegeleiding:

  Als gezinscoach is Samen Sterk gericht op het oplossen van specifieke en actuele problemen. Daarnaast is Samen Sterk ook gericht op het vermogen van het gezin om op eigen kracht problemen op te lossen. Het uiteindelijk doel is het vergroten van de zelfsturing van gezinnen. Ouders en hun kinderen leren reeds bestaande krachten en kwaliteiten herkennen en kunnen deze benutten om hun leven positief te beïnvloeden. Het gaat om het gezin als geheel, het inzetten van de kwaliteiten die te vinden zijn bij alle gezinsleden en hiervan optimaal gebruik van te maken. Doordat het gezin meer als team gaat samenwerken ontstaat er meer begrip en waardering voor het handelen van elkaar.

  Met welke hulpvragen kunt u bij ons terecht:

  Ouders kunnen met verschillende problemen bij Samen Sterk terecht. Voor elk probleem worden haalbare doelen gesteld, doelen die betrekking hebben op de opvoeding binnen het gezin. Onder andere kunt u denken aan vragen rondom: De opvoeding. Hierbij kunt u denken aan:
 • omgaan met lastig gedrag;
 • verbeteren van opvoedingsvaardigheden;
 • verbeteren van de communicatie tussen de gezinsleden;
 • verbetering van de samenwerking met (ex) partners en opvoeders;

 • Gedrags-/ psychische problemen bij (een van) de kinderen. Hierbij kunt u denken aan:
 • meer inzicht krijgen in de mogelijkheden, maar ook in de valkuilen van kinderen/ jongeren met psychische- of gedragsproblemen (psycho-educatie).

 • Omstandigheden rondom het gezin binnen het sociale netwerk welke van invloed zijn op het dagelijks leven van het gezin en het functioneren van de ouders en kinderen. Hierbij kunt u denken aan:
 • cultuurverschillen;
 • onderwijs, coaching op school;
 • familieomstandigheden;
 • financiën.

 • Heeft u een andere hulpvraag, neem dan gerust contact met ons op, zodat we kunnen bekijken of het zorgaanbod hiervoor passend is.

  Opvoeden gebeurt vooral thuis, als er problemen zijn, merk je die thuis het eerst. Daarom is het belangrijk om de hulp bij het opvoeden aan te bieden bij gezinnen in hun eigen woonomgeving.

  Want…waar problemen zijn, zijn tevens de oplossingen te vinden.


  School coaching

  Steeds vaker volgen kinderen met een psychiatrische stoornis en/ of gedragsproblematiek regulier onderwijs. Regelmatig vinden ze dit moeilijk en lopen ze tegen allerlei zaken aan die voor leerkrachten zeer vanzelfsprekend zijn. Met behulp van specialistische hulp redden deze kinderen het vaak toch binnen het regulier onderwijs. Leerkrachten zijn vaak nog niet of niet voldoende gespecialiseerd en weten hierdoor hoe ze om moeten gaan met de toch wel bijzondere leerling. Daarnaast begrijpt het kind vaak niet wat de leerkracht van hem of haar verwacht. Hierdoor kan miscommunicatie ontstaan wat kan leiden tot conflicten en mogelijk zelfs schooluitval. Door de leerkrachten handvatten te geven en met de leerling gesprekken te voeren wordt de kans van slagen vergroot. Dan kan het nog zijn dat uw kind, ondanks de extra aandacht die het krijgt op school, er vaan nog niet genoeg individuele en specifieke aandacht is voor uw kind. Deze individuele en specifieke aandacht kunnen wij kind bieden.

  Met welke hulpvragen kunt u bij ons terecht:

  Voor leerkrachten:
 • Het geven van handvatten en adviezen aan leerkrachten om met het toch wel bijzondere kind om te gaan in de klas;
 • Leren omgaan met leerlingen die verschillende gedragsstoornissen hebben (problemen in het autismespectrum stoornis, ADD, ADHD, ODD enz);
 • Verbeteren van de communicatie tussen de gezinsleden;
 • Psycho-educatie voor de leerkracht;
 • Voorlichting geven op scholen over diverse onderwerpen bijvoorbeeld: omgaan met speciale kinderen (verschillende stoornissen of een specifieke stoornis) die extra aandacht nodig hebben, omgaan met externaliserend of Internaliserend gedrag enz.

 • Voor het kind zelf: De leerling op school, hierbij kunt u denken aan:
 • Het geven van handvatten om problemen rondom de leerling te voorkomen, zodat deze zich kan handhaven in het regulier onderwijs.
 • Coaching voor het kind, zodat het kind het redt binnen het regulier onderwijs, verbeteren communicatie tussen leerkracht en leerling, ondersteuning bieden aan de leerling waar hij/ zij tegenaan lopen op school. • Beschermd wonen

  Voor wie:

  Voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Samen Sterk biedt wonen in de wijk, dit betekent dat er intensieve begeleiding wordt geboden in je eigen huis of appartement. Hierdoor woon je wel zelfstandig, maar is er vaak iemand bij je om je te helpen met de dingen waar je hulp bij nodig hebt. Samen bespreek je hoeveel uur je nodig hebt en wat je nodig hebt. Jouw wensen en zorgvragen zijn belangrijk en vanuit daar gaan we werken, op naar een mooie toekomst! Daarnaast is er altijd iemand 24-uur bereikbaar als het nodig is als je bijvoorbeeld in paniek raakt, maar ook als je even iets wilt overleggen. De zorg is er altijd 24-uur!

  Doel:

  Zelfstandigheid vergroten op het gebied van wonen, sociale contacten en dagbesteding of werk. Volwassenen die een indicatie beschermd wonen hebben, hebben net wat extra nodig om mee te kunnen doen in de huidige maatschappij. Het einddoel is natuurlijk dat ze geheel zelfstandig mee kunnen draaien in de maatschappij.

  WLZ

  Samen Sterk verzorgt begeleidingstrajecten die vallen onder de wet langdurige zorg (WLZ). Dit betekent dat er altijd zorg nodig zal zijn en dit kan vanuit de WLZ bekostigd worden. Deze zorg lijkt op de zorg van beschermd wonen. Er is altijd 24-uurs beschikbaarheid en er komt veel begeleiding bij je om je te ondersteunen en te helpen. We leveren zorg vanuit de WLZ voor mensen met een psychische of psychosociale problemen ongeacht welk IQ ze hebben.

  Tijdsduur

  De duur en de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag. Er is geen standaardprogramma want elke hulpvraag is anders. Samen Sterk sluit aan bij wat het kind of de volwassenen zelf belangrijk vinden. Samen Sterk biedt zorg op maat en kijkt naar wat er nodig is.

  Vaak werkt Samen Sterk met een indicatie die vanuit de gemeente verstrekt wordt, hierop staat vaak een tijdsindicatie.
  Tarieven

  Samen Sterk is aangesloten bij de regio West-Brabant-West jeugd de gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert zijn hierbij aangesloten.

  Samen Sterk is ook aangesloten bij West-Brabant-Oost jeugd en WMO (18+) de gemeenten: Aalburg, Breda, Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen, Werkendam, zijn hierbij aangesloten.

  Samen Sterk is aangesloten bij beschermd wonen voor de gemeenten: Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Moerdijk, Zundert, Etten-Leur.

  Samen Sterk heeft WLZ begeleidingstrajecten in de vorm van een PGB.

  Samen Sterk heeft met meerdere partijen een onderaannemersovereenkomst. Hierdoor kan Samen Sterk ook zorg leveren aan WMO regio West-Brabant-West.

  Voor al deze gemeenten kan Samen Sterk aan jong en oud begeleiding bieden als er een indicatie aanwezig is, een ZIN- indicatie. Ook kan Samen Sterk u helpen om een indicatie aan te vragen.

  Een PGB kan bij Samen Sterk ook ingezet worden.

  Woon je in een andere gemeente, mogelijk hebben we een oplossingen en zien we mogelijkheden om je toch te begeleiden.  Klachten

  Bent u ergens ontevreden over o f heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen op te lossen.

  Heeft u uw klacht of onvrede gemeld dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

  Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

  Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

  Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.
  * Er is geen klachtenverslag toegevoegd aangezien er geen klachten gemeld zijn.

  CONTACT

  Voor meer informatie of een afspraak neem gerust contact met me op. Dit kunt u doen door me te mailen of te bellen.
  SAMEN STERK
  Janneke van Aert
  Tel: 06-13091183


  Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG):
  Samen Sterk, gezinsbegeleiding, school-coaching, ambulante begeleiding en beschermd wonen is zich bewust van de privacy gevoelige gegevens die ze hebben. Hier wordt erg zorgvuldig mee omgegaan. Voordat de gegevens verstrekt worden met derde zal dit altijd in overleg gebeuren met de cliënt en zullen ze hiervoor toestemming moeten geven.